ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช    

ตำแหน่ง        :        ศาสตราจารย์

     หน่วยงานที่สังกัด :       หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
                                          (Research Center of Microwave Utilization in Engineering(R.C.M.E))
                                           ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
                             
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                                  
        รหัสไปรษณีย์    12120   หมายเลขโทรศัพท์   02-5643001-9 ต่อ 3153
    
                                      E-mail : ratphadu@engr.tu.ac.thประวัติการศึกษา

ระดับปริญญา

อักษรย่อปริญญา / สาขาวิชาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

 

ชื่อ

ประเทศ

ปริญญาตรี

วศ.บ./วิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไทย

ปริญญาโท

วศ.ม./วิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

Research Student

Mechanica Engineering

Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น )

Japan

 

ปริญญาเอก


Ph.D./ Mechanical Engineering

Nagaoka University of Technology ( ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น )

Japan

Post Doctoral Fellow

Chem. Eng. and Material Sci.

University of Minnesota Twin Cities (Post Doc. Grant)

USA

ปริญญาโท

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
(การเมืองและการปกครองสำหรับผู้บริหาร)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย


ประสบการณ์ทางด้านงานบริหาร (ตั้งแต่อดีต -ปัจจุบัน):

 • ผู้จัดการส่วน บริษัท อะโรเมติกส์   ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน ) ประจำโรงงานที่มาบตาพุด จ. ระยอง
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท เชลล์ประเทศไทย จำกัด
 • วิศวกรเครื่องกล บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (มหาชน) จำกัด ประจำโรงงานที่มาบตาพุด จ. ระยอง
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำนักงานวุฒิสภา
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รองผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการประสานงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ปัจจุบัน)
 • กรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการทางด้านวิชาการ สภาวิศวกร (ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าศูนย์วิจัย หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (ปัจจุบัน)
 • คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปัจจุบัน)


  ประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้านวิชาการ
  • ศาสตราจารย์ 2552
  • วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2552
  • รองศาสตราจารย์ 2549(ด้วยวิธีพิเศษ)
  • วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2549
  • เมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2547
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2548
  • เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เป็นคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ปัจจุบัน)
  • เป็นคณะกรรมการพิจารณาขีดความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะอนุกรรมการโครงการ “ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
  • เป็นผู้ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง สกอ.-สกว และวุฒิเมธีวิจัย สกว..
  • เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับนักวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกอ.-สกว.จำนวน 5 คน
  • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาจำนวน 15 คน (ปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 3 คน)
  • บริหารโครงการทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกจำนวน 8 ทุน (คปก.  6 ทุน และ สกอ.2 ทุน) 
  • เป็นผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
  • อนุกรรมาธิการด้านพลังงาน คณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
  • สร้างผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยในระดับนานาชาติมากกว่า 70 รายการ อาทิ

  Int. J. Heat and Mass Transfer, ASME  J. Heat Transfer, ASME J. Manufacturing Science and Eng., AIAA J., AIChE. J., IEEE Transaction, J.  Chem Eng Sci. และ Applied Math. Modelling เป็นต้น

  • มีผลงานนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการมากกว่า   80   รายการ
  • มีการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ มากกว่า 150 รายการ
  • เป็น Committee และ Chair สำหรับการประชุมนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 20 รายการ
  • เป็น Reviewer  ประจำวารสารวิจัยในระดับนานาชาติ อาทิเช่น:
   • ASME J. Heat Transfer, ASME J. Manufacturing Science and Eng.
   • Int. J. Heat and Mass Transfer
   • IEEE Transaction of  Microwave Theory and Technique
   • Chemical Engineering Science
   • Computer&Chemical Engineering
   • AIChE. J.
   • Numerical Heat Transfer B
   • AIAA J. Thermophysics and Heat Transfer
   • International Journal for Numerical Methods in Engineering
   • Journal of Computational and Applied Mathematics
   • etc.
  • เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในห้องปฏิบัติการฯ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยชั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟ ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ มูลค่ากว่า   25 ล้านบาท

งานวิจัย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจในงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary) โดยเน้นงานวิจัยเชิงลึก ที่มีคุณค่าทางวิชาการสูงและมีความเป็น Original ในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ และเน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในระดับสากล โดยทั้งนี้ งานวิจัยในแต่ละหัวเรื่องจะอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างยั่งยืน งานวิจัยที่ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ให้ความสนใจประกอบไปด้วย : Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, Computational Heat and Mass Transport  in Phase Change Materials (Moving Boundary Problems and etc.), Computational Heat and Multi-Phases Flow in Porous Media under Electromagnetic Energy,  Analysis of Transport Phenomena in Highly Complex System by  Statistical Modeling( LBM: Lattice Boltzmann Modeling, Random Walk and Monte-Carlo Technique), Computational Transport Phenomena in Human Body and Tissue Membrane, Dielectric Heating Technology นอกจากนี้ยังให้ความสนใจงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ซึ่งนำมาสู่การจดสิทธิบัตรกว่า 10 รายการ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะในศาสตร์ด้าน Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media และผลงานวิจัยยังได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง (high impact factor) มากกว่า 60 รายการ และผลงาน นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกประมาณ 80 รายการ (สืบค้นได้จากhttp://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/refer.html) นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ของ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชยังได้รับการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 150 รายการ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กว่า 10 รายการ และรางวัลวิจัยจากองค์กรอื่นกว่า 10 รายการ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้มีความร่วมมือวิจัยกับ ศาสตราจารย์วิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง อาทิ University of California, Riverside, USA., Cornell University, USA, Cambridge University, UK. และ Nagaoka University of Technology, Japan เป็นต้น

ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ทำการประดิษฐ์ต้นแบบโปรแกรมการคำนวณชั้นสูง (Computer code) เพื่อใช้ในงานวิจัยชั้นสูงทางด้าน Microwave Heating Process/Transport phenomena in porous media ในหลายรายการ รวมถึงการพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในรูปแบบใหม่ (Statistical modeling: Lattice Boltzmann method Molecular dynamics) เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าระเบียบวิธีคำนวณแบบธรรมดา (conventional method: FEM, FDM, FVM, BEM) สามารถที่จะคำนวณได้ ซึ่ง code เหล่านี้จะ publish สู่สาธารณชนในเร็วๆนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยของประเทศ นอกจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังได้ให้ความสำคัญงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และมีผลงานวิจัยทางด้านนี้หลายรายการภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานวุฒิสภา รัฐสภา และสภาวิจัยแห่งชาติเป็นต้น
ตารางข้างล่างนี้ได้สรุปถึงโครงการวิจัยต่างๆและข้อมูลการจดสิทธิบัตร ที่ได้ทำอยู่ภายใต้ ศูนย์วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต):
 

โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ:
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิเช่น (บางส่วน)


Sl. No.

Project Type

Contract No.

Title of the Project

1

RGJ-PHD 53 (ทุน คปก.)

รอทำสัญญารับทุน

Theoretical and Experimental Analysis of Freezing Process in Unsaturated Porous Media

2

RGJ-PHD 52(ทุน คปก.)

รอทำสัญญารับทุน

The Influence of Electromagnetic Wave on Transport Phenomena in Tissue Membrane

3

RGJ-PHD 51(ทุน คปก.)

รอทำสัญญารับทุน

Analysis of Heat and Mass Transport in Human Tissue

4

RGJ-PHD 51(ทุน คปก.)

รอทำสัญญารับทุน

A study of microwave ablation in liver cancer by computer simulation

5

RGJ-PHD 50(ทุน คปก.)

PHD/0201/2550

Analysis of Microwave Heating of Dielectric Materials included Natural Convection effect (Theory and Experiment)

6

RGJ-MAG 50(ทุน คปก.)

MRG-OSMEP505E143

Applied Microwave Pyrolysis in Waste Recycle System (Case : Plastics and Rubber Waste

7

CHE-PhD-SW-RG 50(ทุน สกอ..)

54/2550

Theoretical Analysis of Heat-Mass Transport and Pressure Buildup in Multi-Layered Porous Media under Electromagnetic Energy

8

RGJ-PhD-50 (ทุน คปก.)

PHD/0286/2550

Research and development on the multi-purpose commercialized drier using a combined microwave and vacuum system; case study: high quality product

9

RGJ-PHD 49(ทุน คปก.)

PHD/0030/2549

Characterization of Cementitious materials Subjected to Microwave Energy: mechanisms, microstructures and phase relations in the system
CaO-SiO2-Al2O3-H2O thermally cured at evaluated temperatures

10

RGJ-PHD 49(ทุน คปก.)

PHD/0106/2549

Experimental and Theoretical Analysis of Heat and Mass Transfer in Biomaterial under Microwave Energy

11

CHE-PhD-SW-RG 49(ทุน สกอ..)

 11/2549

Theoretical and Experimental Analysis of
Heat and Mass Transport in Porous Concrete Slab Subjected to Microwave
Energy

12

TRF Grant for New Researcher (Mentoring of Dr. Banyoung Rungreongduayboon)  

MRG4880134

Thermal Forming of Plastic Sheet  

13

TRF-CHE Research Grant for New Scholar (Mentoring of Dr. Chainarong Jaktharanond)

MRG5080204

Analysis of Enhancement of Heat and Mass Transfer in Porous Packed Bed with   Electrohydrodynamics (EHD) (Theoretical and experimental analysis)

14

TRF-CHE Research Grant for New Scholar  (Mentoring of Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee)

MGR4880017

Natural convection flow in cavity filled with porous material under the influence   microwave energy using a rectangular wave guide (theoretical and experimental analysis)

15

TRF-CHE Research Grant for New Scholar  (Mentoring of Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee)

MGR5180238

An Investigation of Heat and Fluid Flows in Saturated Multi-Layered Porous Packed Bed during Microwave Heating using a Rectangular Wave Guide

16

TRF Senior Research Scholar

belong to Prof. Dr. Somchai Wongwises

Freezing Process in Granular Packed Bed  

17

Research Career Development Grant (“TRF Research Scholar.”),

RSA4780005

Theoretical and Experimental Analysis of Thawing Process in Unsaturated Porous Media

18

TRF Basic Research Grant (“TRF Advanced Research Scholar”. )

BRG498014

Analysis of Heat and Mass Transfer Process in Porous Media  during under Microwave Energy

19

TRF Basic Research Grant (“TRF Advanced Research Scholar”. )

BRG5280011

Theoretical and Experiment Study of Coupled Heat and Mass Transfer in Multi-Layered Porous Media under Electromagnetic Energy

20

Translation Research Grant

IUG525280012

Research and Development on the Commercialized Wood Drier Using a Combined Unsymmetrical Multi-Feed Microwave and Hot Air-Continuous Belt  System

21

Translation Research Grant

IUG5080023

Research and Development on The Multi-Purpose Commercialized Drier using a  Combined Microwave and  Vacuum System

 

(หมายเหต; ทุกทุนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)  นอกจากนี้ยังได้รับทุนจากแหล่งอื่น อาทิ สภาวิจัย สวทช. และบริษัทเอกชน เป็นต้น โดยที่ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยหรือสามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามกำหนดในทุกโครงการ)

ผลงานสิทธิบัตร:
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรได้หลายรายการดังสรุปในตารางข้างล่าง (บางส่วน)

เลขที่คำขอ

วันที่ยื่น
คำขอ

เรื่อง

ผู้ประดิษฐ์

ผู้ขอรับสิทธิบัตร

0501004362

16 ก.ย. 48

เครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโคร
เวฟร่วมกับระบบสะเป๊าเต็ดเบด

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0701003861

2 ส.ค. 50

เครื่องกำเนิดความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับระบบสายพานลำเลียง

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0801003687

15 ก.ค. 51

ชุดลดความชื้นของวัสดุภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0901000779

24 ก.พ. 52

การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดย
ใช้ไมโครเวฟกำลังสูงในระบบสุญญากาศ

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0901000780

24 ก.พ. 52

การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำในระบบสุญญากาศ

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0901003125

10 ก.ค. 52

เครื่องมือวัดการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟที่แสดงผลในรูปของ LED BAR

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1001000473

24 มี.ค. 53

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ

ชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับระบบสายพานลำเลียง

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ขั้นดำเนินการ

      xx

อุปกรณ์บ่มสีเส้นจราจรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ขั้นดำเนินการ

      xx

กระบวนการไพโรไลซีสพลาสติกเหลือ
ใช้ด้วยคลื่นไมโครเวฟมัลติโหมดกำลังสูง

ศ.ดร .ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัล:
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังข้อมูล

http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th/priz.html


 


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th