ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2553ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2553 ภายใต้การให้คำปรึกษาและคำแนะนำของท่าน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าหน่วยวิจัย RCME หรือ หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในจำนวนนี้ 6 ท่าน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวจำนวน 5 ท่าน สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนอีกหนึ่งท่านเป็นนักศึกษาร่วมจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา นักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ประกอบไปด้วย

  1. ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดับไชย
  2. ดร.รัฐศักดิ์  พรหมมาศ
  3. ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณภูมิ
  4. ดร.วราภรณ์  กลิ่นบุญ
  5. ดร.ธีรพจน์  เวศพันธุ์
  6. ดร.สายสุนีย์  จำรัส (นักศึกษาร่วม)

ช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่นั้น ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 5 ท่านได้สร้างงานวิจัยทางวิชาการหลายผลงานด้วยกัน โดยผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย