เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปี 2555-2556 ณ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ โดยในงานนี้ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย กว่า 7 รางวัล นับว่าเป็นนักวิจัยที่กวาดรางวัลมากที่สุดคนหนึ่งในงานนี้เลยทีเดียว

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
  - รางวัลเหรียญเงิน ในงาน 40th International Exhibination of Inventions of Geneva
  - รางวัลเหรียญทองแดง ในงาน 41st International Exhibination of Inventions of Geneva
  - รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว ประจำปี 2556
  - รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ของซุปราคลัสเตอร์ด้านพลังงาน
  ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยครั้งที่2
  (จำนวน 2 ผลงาน)
  - รางวัล Special Prize for Outstanding Invention จากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของเกาหลี
  - รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2012 (จำนวน 2 ผลงาน)

 • รางวัลผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มากที่สุด (ผลงานปี 2554-2555) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน 25 ผลงาน

 


back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th