ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ ได้รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

ดร. วราภรณ์ กลิ่นบุญ อดีตนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ จบการศึกษาทุกระดับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ไปทำวิจัยปีสุดท้ายที่ University of California Riverside, USA.ก่อนหน้านี้ เคยได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2555 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติที่มี Impact Factor ในระดับชั้นนำรวม 7 เรื่อง ขณะกำลังศึกษาปริญญาเอก ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        

Download

back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th