ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ ลูกศิษย์ Ph.D จาก RCME คนล่าสุด ที่มี ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี (ซึ่งมีเพียงรางวัลเดียวในประเภทรางวัลนี้) จาก สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ให้เกียรติเดินทางมามอบรางวัล และแสดงปาฐกถาพิเศษ  ณ  ศูนย์ประชุม John 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสาขาต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั่ว ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล ดร.ธีรพจน์ เคยได้รางวัลสภาวิจัย แห่งชาติก่อนหน้านี้ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติที่มี Impact Factor รวม 6เรื่อง ขณะกำลังศึกษาปริญญาเอก ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th