พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และได้กำหนดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยในการนี้มีผู้ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติทั้งสิ้น 51 ท่าน สำหรับศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลรวมสามรางวัล คือประเภทผู้ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งศาสตราจารย์ และประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกอีกสองรางวัล

back to index