นักศึกษาปริญญาเอก หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.)
เดินทางไปศึกษาวิจัย ณ University of California, Riverside : US

 

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 คุณวราภรณ์ กลิ่นบุญ นักศึกษาปริญญาเอกทุนกาญนาภิเษกรุ่นที่ 10 จากหน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.) ได้ออกเดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ ณ University of California, Riverside : US โดยศึกษาวิจัยเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ "Analysis of microwave driven convection in dielectric materials using a rectangular waveguide (mode:TE10)" ในการนี้คุณวราภรณ์ได้เข้าไปศึกษาวิจัยภายใต้การดูแลของ Prof. Kambiz Vafai

ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปรากฏการณ์การถ่ายเทมวลและความร้อนภายในวัสดุพรุน คุณวราภรณ์ได้เล่าว่า เมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัยได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษาไทยที่นั่น ในเรื่องการจัดหาที่พักและความเป็นอยู่ นอกจากนี้สมาชิกใน lab และ Prof. Kambiz Vafai ยังให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี ขณะนี้ภายใน lab มีสมาชิกทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งคุณวราภรณ์ได้เข้าไปเป็นสมาชิกคนที่ 6 ของ lab ปัจจุบัน University of California, Riverside : US มีนักศึกษาไทยอยู่ประมาณ 30 ท่าน

Waraporn Profiles