หน่วยงานวิจัย R.C.M.E.
เปิดบ้านต้อนรับ นิสิตนักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)


ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดให้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่ นิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี สอบได้ที่ 1 ของคณะฯ โดยมีผลสอบแต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป จากผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปีย้อนหลังติดต่อกัน (หลักสูตร 4 ปี) และไม่เคยสอบตกในรายวิชาใดๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา พ.ศ.2551 นี้ มีนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านเกณฑ์ที่ วสท. กำหนดจำนวน 26 ราย


ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต